Nová jogová vôľa: Spoznaj symboliku Pozdravu Slnka a zaži jogu ako umenie

Publikováno uživatelem

Pod pojmom joga si v našich končinách predstavujeme fyzickú aktivitu, ktorá okrem zdravotných benefitov prináša i uvoľnenie mysle a zvyšuje odolnosť voči stresu. Takéto „americké“ vnímanie jogy je však len jednou častou omnoho pestrejšej mozaiky. Jedným zo smerov, ktorý jogu chápe omnoho širšie a vnáša do lekcií jogy viaceré rozmery tejto tradičnej disciplíny je Nová jogová vôľa.

Pred niekoľkými mesiacmi som sa o joge rozprávala s Matejom Štepitom, učiteľom Novej jogovej vôle, ktorý pôsobí v Bratislave. Jednotlivé ásany mi predstavil v úplne novom svetle, v akom som ich zvykla vnímať. Po tom, ako mi Matej predstavil potenciál duševného, sociálneho či umeleckého rozmeru jogy, som zrazu pochopila, čo mi tie roky na mnohých lekciách jogy chýbalo…

Tento článok môže obohatiť každého, kto je pripravený vnímať svoj čas na lekcii jogy o trochu pestrejšie ako len „skvelú investíciu do svojho zdravia“.

FILTRUJ VODU BEZ PLASTŮ

s Binchio aktivním uhlím špičkové kvality, které absorbuje z vody chlór a další nečistoty. Udělej další krůček pro zdravější planetu.

Zjistit více

1. časť: Pozdrav Slnku a jeho symbolika z pohľadu Novej jogovej vôle

Pozdrav Slnku je tradične spojený s úctou vzdávanou Slnku, ktoré je v klasickej joge chápané ako určité božstvo (sánskrtský pojem súrja). Slnečné pôsobenie je skutočne nevyhnutné pre život na Zemi. Dnešný európsky človek ale už nemá také obrazné myslenie a kozmické cítenia aké mal kedysi Ind. Preto je nevyhnutné túto symboliku transformovať do podoby blízkej dnešným ľuďom.

Keď ráno vychádza Slnko, dá svojim svetlom možnosť vyniknúť každej časti svetového tvorstva. Súčasne pôsobia tieto časti ako jeden prepojený celok. Vďaka slnečnému svetlu vidíme strom, vedľa neho druhý, pod nimi kry, steblá trávy, kamene, potok, hore oblohu s oblakmi. Vďaka tomu istému svetlu vidíme okrem týchto jednotlivostí aj celok lesa.

les

Rovnako je to aj s ľuďmi. Každý človek je jedinečnou individualitou, ale súčasne je aj časťou celku, má nejaké svoje miesto a svoje poslanie vo svete. Cítenie individuality človeka a súčasne prepojenia s Celkom nazývame v NJV pojmom cítenie Ja človeka.  Zámerom Novej jogovej vôle je sprostredkovať človeku toto cítenie a podporiť jeho silu Ja, teda jeho schopnosť konať ako slobodná, zodpovedná individualita, ktorá vníma svoje miesto a napĺňa svoje poslanie v Celku života.

Prakticky sa tento pocit dá zažiť tak, že každá jedna pozícia z Pozdravu Slnka má svoje centrum, svoj stred a súčasne je otvorená voči okoliu. Stred je pri týchto cvikoch lokalizovaný v oblasti solárneho plexu (v joge je to oblasť tzv. 3. centra – manipúra čakry) a perifériu tvoria končatiny. V strednej časti je človek pevný a vyviera z neho dynamika pohybu. V periférnych častiach zažívame skôr uvoľnenú dynamiku, napríklad paže pri záklone v stoji stúpajú nahor dynamicky, ale ľahko pri súčasne uvoľnených pleciach. Týmto spôsobom môže človek celkom prakticky zažiť cítenie, že má svoje vlastné centrum, ale súčasne je živo spojený s okolím. Takýto pocit je pre dnešného človeka, ktorý často cíti pravý opak – že stratil svoje centrum a je oddelený od okolia – priam terapeutickým.

Slnko na Zem prináša tiež rytmus dňa a noci, rytmus ročných období. Dnešný človek sa zasa často cíti vyhodený z rytmu aj zo spojenia s prírodou. Pozdrav slnku je rytmický pohyb, kde sa pravidelne, rytmicky striedajú predklony a záklony. Navyše sa strieda a rytmicky dopĺňa tiež aktivita s uvoľnením. Zažitie a uvedomenie si rytmu je ďalšou podstatnou kvalitou tohto cvičenia, ktoré obohacuje duševný život človeka. 

slnk

Nová jogová vôľa a jej korene

Novú jogovú vôľu (NJV) založil nemecký učiteľ jogy, liečebný praktik a horolezec Heinz Grill v roku 1988 ako samostatnú umelecko-spirituálnu disciplínu. Vyrastá zo syntézy antropozofie R. Steinera, klasických jogových prameňov ako Bgahavadgíta a učenia jogových majstrov ako Sivananda a Sri Aurobindo.

Ako každá živá cesta sa neustále vyvíja v súčinnosti zakladateľa Heinza Grilla, ktorý žije a pôsobí v Severnom Taliansku, s jeho študentmi a spolupracovníkmi diela NJV.

2. časť: O Novej jogovej vôli s Matejom Štepitom

Matej, čím sa vyznačuje smer Nová jogová vôľa? Môžeš prosím popísať jeho podstatu?  

Nová jogová vôľa je prístup ktorý chápe jogu komplexne, podobne ako aj samotného človeka. Preto sa ho snaží osloviť z rôznych stránok jeho bytosti. Konkrétne môžeme hovoriť o týchto základných rozmeroch alebo pilieroch, ktoré sú súčasťou Novej jogovej vôle:

  • mat2umelecký
  • duševný
  • zdravotný
  • spirituálny
  • sociálny

Umelecká ásanová prax

Každý jogový cvik chápeme ako umelecké dielo, ktoré vyjadruje navonok v krásnej forme ásany hlbšie pravdy života. V dnešnej dobe zameranej na výkon pokladáme umenie za veľmi podstatný protipól napomáhajúci udržaniu duševného zdravia a tiež zušľachťujúci človeka. Cieľom NJV je vnášať do života krásu a tiež pestovať tvorivú silu človeka, ktorá sa výborne vyjadrí v jeho umeleckej činnosti.

Duševný rozvoj

Cieľom jogovej praxe je rozvoj konkrétnych duševných schopností človeka, ako napr. trpezlivosť, koncentrácia, vnímavosť voči okoliu, pokojný nadhľad, túžba po vývoji, schopnosť prekonávať prekážky aj samého seba, rozvíjať cit pre estetiku,… Vychádzame tu z ústrednej myšlienky zakladateľa NJV Heinza Grilla, ktorý prirovnáva ľudskú dušu ku svetlu:

Tak ako má svetlo tendenciu k rozpínaniu, tak sa aj ľudský duševný život túži zažívať vo svojom rozpínaní a rozširujúcich sa možnostiach.

 (H. Grill: Duševná dimenzia jogy)

Inými slovami, každý človek túži v hĺbke duše po pokroku, napredovaní. Jogová prax v podaní NJV prináša celkom praktické učebné po-kroky. Pri obrátených polohách ako stoj na hlave sa človek učí odvahe a jasnému vedeniu svojho konania, vďaka ktorým prekonáva svoje strachy. Pri predklonových cvikoch sa učí trpezlivosti, nasadeniu a prekonávaniu prekážok aj samého seba. Pri záklonoch zažíva radostnú otvorenosť voči okoliu. Podobne každý jeden cvik prináša so sebou určitý učebný krok pre dušu človeka. A úlohou učiteľa je dokázať nenásilne podnietiť takýto smer vývoja svojich žiakov.

Zdravotné pôsobenie jogy

mat1

Nová jogová vôľa v Bratislave

Zlepšenie pohyblivosti chrbtice a pevnosti chrbtového svalstva, regenerácia chrbtice, prevencia nádorových ochorení, podporenie zdravej činnosti nervového, srdcovo-cievneho aj metabolického systému a tvorenie nových životných síl – to všetko sú benefity, ktoré so sebou cvičenie jogy prináša.  Ozdravné účinky jogy sú dnes dobre známe a pre dnešného človeka veľmi cenné. V ponímaní NJV ich ale nedávame príliš do popredia, pretože ak sa človek priveľmi upne na myslenie tipu: „Cvičím jogu, aby som bol zdravý, aby ma nebolel chrbát a pod.“ vedie ho to z duševno-duchovného hľadiska do slepej uličky konzumného nastavenia, ktoré zabraňuje vyššie spomínanému pokroku a tvorivej činnosti.

Oveľa krajším a pre dušu zdravším postojom, ktorý ju tak neviaže k telu, ale umožňuje jej väčšiu slobodu, je venovať sa joge z prirodzeného záujmu a s chuťou na zdravé výzvy, ktoré prináša. Dokonca platí, že životné sily sa regenerujú omnoho rýchlejšie v atmosfére prirodzeného záujmu, radostného napredovania a tiež venovania sa niečomu krásnemu než pri postoji: „Nechce sa mi do toho, ale musím to urobiť pre svoje zdravie.“. Na kurzoch sa snažíme podnietiť podpornú atmosféru vzájomného vnímania. Takáto atmosféra, v ktorej sa ľudia spoločnými silami niečomu venujú a o niečo usilujú, pôsobí veľmi ozdravne.

Spirituálny rozmer jogy

Lekcie NJV sú zamerané na poznávanie hlbších súvislostí života a rozvoj morálnych hodnôt, nezávislých od vonkajšieho svetonázoru človeka. Joga vznikla v prvom rade ako spirituálna disciplína a dnes tento jej aspekt žiaľ ustupuje do úzadia. Joga je v našich končinách často iba využívaná ako prostriedok pre dosiahnutie svojho osobného (egoistického) cieľa, či už sa tento cieľ týka fyzického zdravia, peknej postavy alebo zbavenia sa stresu či dosiahnutia dobrých pocitov.

Snahou NJV je prinavrátiť joge jej pôvodnú hĺbku ako disciplíne venujúcej sa poznávaniu princípov života a následne rozvinutiu životného majstrovstva. Pritom ale treba zohľadniť dejinný vývoj ľudstva a tiež fakt, že pôsobíme v Európe, ktorá je kultúrne aj spoločensky výrazne odlišná od Indie. Preto spirituálny rozmer NJV vychádza nielen zo štúdia klasickej indickej jogovej múdrosti, ale tiež z antropozofie R. Steinera a celkovo z ezotérneho kresťanstva (rozekruciáni, templári, Sv. Augustín,…), ktoré ale nemá takmer nič spoločné s tým ako dnes pôsobia kresťanské cirkvi.

Prakticky vzaté zobrazuje každá ásana určitú zákonitosť života, ktorú môžeme vďaka nej študovať a následne sa ju snažiť preniesť aj do každodenného sociálneho života. Napr. pri stoji na hlave sa môžeme naučiť, že jasná, konkrétna myšlienka, ktorá vedie naše vlastné konanie, zabraňuje strachom a vedie človeka k dosiahnutiu stanoveného cieľa. Pri trikonásane (pozícii trojuholníka) sa naučíme, že aktívne nasadenie svojich síl až prekročenie vlastných hraníc nám prináša nezávislosť, radosť a pocit spojenia s okolím.

Cieľom jogy v zmysle NJV, ako to naznačil už Sri Aurobindo a dôsledne to vypracoval práve H. Grill nieje ako v tradičnej joge povzniesť sa k splynutiu a jednote s kozmickými svetmi, ale naopak priniesť niečo z vyšších princípov k uskutočneniu tu na zemi. Spirituálny rozmer má v podaní NJV veľmi blízko k sociálnemu aspektu a úzko súvisí s otázkou: „Čo ako človek prinášaš ľuďom vo svojom okolí?“ alebo inak povedané „Aké životné dielo tu po tebe ostane?“.

siska

Sociálny rozmer jogy

Na lekciách NJV kladieme dôraz na medziľudské vzťahy a rozvíjame podpornú atmosféru vzájomného vnímania sa. Zároveň podporujeme schopnosť človeka byť prínosným pre svoje okolie. Tento prvok je dokonca protichodný s väčšinou dnešných smerov jogy.

Oproti dnes populárnemu „zavrite oči, nedajte sa rušiť vplyvmi okolia, počúvajte svoje telo, urobte niečo pre seba alebo všetko čo potrebujete vedieť, už je vo vás“ vedieme ľudí práve naopak k jasnému a bdelému vnímaniu orientovanému smerom von. Vychádza to z veľmi jednoduchej úvahy: ak sa chce človek naučiť niečo, čo ešte nevie, musí sa to učiť vonku, teda od niekoho iného, kto to už vie. To sa týka nielen angličtiny, fyziky, lyžovania, sochárstva, ale aj jogy. Znovu tým vyzdvihujeme dôležitosť vzťahu učiteľa a žiaka na jogovej ceste, ktorý bol v tradičných smeroch úplne kľúčový a dnes je často zredukovaný na konzumnú rovinu: “zaplatím a ty ma nauč techniky, ako sa zbaviť stresu a byť zdravý”. NJV však nie je o návrate k východnému poňatiu učiteľa ako guru, ktorý si vyžaduje veľkú poslušnosť a disciplínu, ale o rozvíjaní novej formy vzťahu vzájomného učenia sa a vzájomného rastu plynúceho z úsilia o spoločnú vec. Učiteľ je samozrejme odbornou autoritou, lebo ovláda svoj predmet. Ľudsky musí byť tento vzťah ale rovnocenný a ponechávajúci každému slobodu aj zodpovednosť utvárať svoj život samostatne.

danceSociálny rozmer súvisí aj s vyššie spomínanou podporou schopnosti človeka priniesť niečo svojmu okoliu. Každú ásanu vnímame ako samostatný umelecký projekt, na ktorom človek pracuje. Pritom rastú jeho schopnosti uskutočňovať predsavzaté ciele. Súčasne obsahy jednotlivých ásan inšpirujú človeka k prosociálnym alebo spirituálnym cieľom, ideálom, vyjadrujúcim pekné postoje, ktoré môže človek zaujať aj v živote. Napr. strom vyjadruje schopnosť vzťahu, v ktorom zohľadňujeme rovnocenne seba aj toho druhého a aktívne hľadáme, čo nás spája. Váha zobrazuje spomínané prianie duše po rozvoji a tiež po kontakte a vzťahoch s okolitým svetom a točný sed jasné formovanie reality na základe zvolenej predstavy.

Matej, aký je cieľ Novej jogovej vôle?

Tým najdôležitejším cieľom NJV je priniesť dnešnému človeku slobodnú spirituálnu cestu primeranú vývoju spoločnosti aj jednotlivca v Európe. Alebo inými slovami, a to je mne osobne najbližšie, podporiť človeka v jeho vzťahových schopnostiach a v jeho schopnosti byť prínosným pre svoje okolie. Môžeme to nazvať aj pojmom schopnosť lásky, pričom ale nejde o nejaké romantické pocity, ale oveľa viac v zhode s definíciou tohto pojmu od E. Fromma o “schopnosť aktívnej starostlivosti o rast a vývoj milovanej bytosti” (bytosťou nemusí byť len človek, ale akákoľvek forma života na planéte či planéta samotná).

Čo môže človeku ponúknuť pravidelná prax Novej jogovej vôle (NJV)?  

mat3

Nová jogová vôľa v Bratislave

NJV ponúka modernému človeku prirodzený pohyb, výzvy, nové zážitky a pocity, radosť z pokrokov, cit pre krásu a tiež nové poznanie, ktoré mu umožnia aktívnejšie utvárať svoj život ako umelecké dielo. Navyše má každý študent možnosť participovať na ďalšom rozvoji tohto smeru, ktorý má ambíciu pretvárať našu spoločnosť smerom k hodnotám, dialógu, tolerancii, tvorivosti a rešpektujúcim či obohacujúcim medziľudským vzťahom. Na druhej strane môžeme povedať, že ak človek ponúkne NJV svoj záujem, výdrž a schopnosti, jeho pravidelná prax ich dokáže rozmnožiť, obohatiť a priniesť k osohu druhým.

NJV  predstavuje jednu z možností, vďaka ktorej formujeme sami seba ako všestranne aktívnu bytosť –  ako človeka pracujúceho na skrášlení samého seba a spoločnosti zároveň.

Pre všetkých záujemcov o smer Nová jogová vôľa sa v marci 2017 otvára kurz pre učiteľov  NJV, na ktorom sa budú môcť oboznámiť so všetkými dimenziami tohto smeru omnoho podrobnejšie. Viac informácií nájdete na stránke www.premena.net.     

Škola NJV Premena pôsobí v Bratislave, avšak v prípade záujmu je možné usporiadať seminár v rôznych mestách na Slovensku či v Čechách.   

/
Přečteno 1 457 x