Klíč ke zdraví: rozvíjejte svou Body Intelligence!

Publikováno uživatelem

Všichni víme, co je inteligence… Nebo ne? Zkuste se na chvíli se mnou zastavit a zamyslet. Je naše inteligence skutečně jenom o tom, jak dobře umíme analyzovat, argumentovat a logicky zdůvodňovat? Nebo zahrnuje i jiné schopnosti? Co třeba emoční inteligence? Naše společnost postupně uznala její zásadní význam pro dosažení úspěchu v životě. Dnes už většina lidí nepochybuje o tom, že emoční inteligence je pro prosazení se v „reálném životě“ alespoň stejně důležitá jako „tradiční inteligence“. Je tohle už všechno? Myslíme si, že nikoli. Myslíme si, že dozrál čas, abychom rozšířili naše obzory dál, za hranice „tradiční inteligence“, a dokonce i za hranice emoční inteligence až směrem k… somatické inteligenci. Zanechme na chvíli IQ a taky EQ. Pojďme se podívat na inteligenci, která je stejně důležitá pro prožívání kvalitního života, ale zatím se o ní moc nemluvilo. Pojďme se seznámit s body intelligence! Jsme připraveni ukázat vám, jak zvyšovat vaše BQ.

V tomto článku se dozvíte zejména:

 • Co je to body intelligence nebo somatická inteligence.
 • Proč může být rozvíjení této inteligence klíčem k pocitu hlubokého zdraví.
 • Jaké schopnosti spadají pod body intelligence.
 • Jak začít s rozvojem body intelligence.

I. Co je vlastně Body Intelligence neboli somatická inteligence?

Somatickou inteligenci bych jednoduše popsal jako celkový stupeň vědomí, jež máme ohledně našeho fyzického těla.

Body Intelligence tvoří:

FILTRUJ VODU BEZ PLASTŮ

s Binchio aktivním uhlím špičkové kvality, které absorbuje z vody chlór a další nečistoty. Udělej další krůček pro zdravější planetu.

Zjistit více

 • Soubor schopností a dovedností, které nám umožňují líp vnímat – a co je stejně důležité – správně interpretovat signály našeho těla.
 • Taky sem patří i naše vědomosti a poznatky, tedy všechna naše „knowledge“, všechno, co už o našem fyzickém těle víme. Jde především o poznání jeho silných i slabých stránek, jeho genetických predispozic, jeho metabolismu, jeho reakcí na různé podněty (jídlo, prostředí, stres…).
 • Somatickou inteligenci ale netvoří jenom tyto silně personalizované poznatky (poznatky vázané k našemu tělu). Tvoří ji rovněž naše „obecná gramotnost“ v oblasti zdraví. Tedy naše znalosti principů zdravého životního stylu, prevence a zdravotní péče[1].
 • A nakonec ji tvoří i všechno, co pro své tělo děláme, abychom byli zdraví. Všechny naše návyky, systémy péče o zdraví a systémy prevence, které jsme si postupně osvojili, personalizovali a které využíváme.
Lights Of The Soul

Je čas, abychom rozšířili naše obzory dál, za hranice „tradiční“ kognitivní inteligence, a dokonce i za hranice emoční inteligence až směrem k… somatické inteligenci.

 II. Body Intelligence a Teorie rozmanité inteligence

Body Intelligence, tedy somatická inteligence, částečně souvisí i s Teorií rozmanité inteligence[2], s níž přišel jako první v roce 1999 americký psycholog Howard Gardner. Gardner se pokusil změnit způsob, jakým nazíráme na inteligenci. Proti tradičnímu (úzkému) vnímání inteligence jako „obecné mentální schopnosti“ postavil široký pohled na inteligenci. Místo jedné inteligence vymezil hned sedm druhů inteligence, mezi něž zařadil i tělesně-pohybovou inteligenci.

Somatická inteligence (body intelligence) představená v tomto článku nicméně znamená trochu „jinou inteligenci“, odlišnou od Gardnerovy tělesně-pohybové inteligence.

Gardnerovu tělesně-pohybovou inteligenci bychom mohli popsat spíš jako pohybový talent, jež dokáže nadaný jedinec demonstrovat navenek a využít ve svůj prospěch. Zahrnuje přirozeně vyvinuté motorické schopnosti, jakými jsou koordinace těla a jeho částí[3]. Lidé s touto kinestetickou inteligencí rádi vnímají a prožívají realitu prostřednictvím hmatu a pohybů svého těla. Často bývají obdařeni dobrou pohybovou pamětí nebo manuální zručností. Tento druh inteligence se vztahuje zejména na pohybově a motoricky nadané lidi, jako jsou atleti, tanečníci, chirurgové, řemeslní umělci nebo hudebníci.

Na druhé straně somatická inteligence není kinestetickou inteligencí. Je to mnohem širší druh inteligence. Rozdíl vidím zejména v tom, že všechny „skills“ tvořící v souhrnu body inteligence se dají cíleně získat a rozvíjet!

Jistě, někteří z nás jsou přirozeně mnohem citlivější a vnímavější ohledně svého těla než jiní lidé. Můžeme říct, že mají částečně „vrozenou“ body intelligence. To ale nemění nic na skutečnosti, že všechny skills tvořící body intelligence si lze postupně osvojit a dál rozvíjet tréninkem.

V tomto aspektu se somatická inteligence přibližuje spíš emoční inteligenci než vrozené „tradiční inteligenci“. Emoční inteligenci totiž lze také prokazatelně zvyšovat tréninkem[4].

III. Pracujte na rozvoji všech schopností vaší somatické inteligence!

Dovednosti a schopnosti patřící pod body intelligence (podívejte se ještě jednou na jejich stručný popis v bodě I. tohoto článku) jsme se rozhodli rozdělit do čtyř skupin podle čtyř emocí tvořících pocit hlubokého zdraví.

Patří sem množství důležitých schopností jako:

 • schopnost sebe-akceptace,
 • schopnost vnímat své tělo spíš jako jeden celek (což umožňuje zcela jiný pohled na náš vnější vzhled a rovněž mění i náš celkový přístup k prevenci a léčbě nemocí),
 • schopnost rozumět svému tělu (schopnost správně interpretovat jeho signály),
 • odvaha a ochota dělat sebe-experimenty v oblasti zdraví,
 • pozitivní přístup k vlastnímu fyzickému zdraví (mind-set),
 • přistupování ke svému tělu jako k svému aktivu (postoj, který umožňuje vytvoření celoživotního vztahu s vlastním tělem),
 • schopnost propojit se s vlastním tělem (necítím se jako cizinec ve vlastním těle),

a mnoho dalších schopností.

Rozvoj schopností body intelligence povede k dosažení příslušné emoce hlubokého zdraví, k níž se vztahují.

Schopnosti somatické inteligence a jejich napojení na emoce hlubokého zdraví si můžete prohlédnout v tomto obrázku:

 BI nadpis

Bi schema

Důležité je vědět, že rozvojem těchto jednotlivých schopností somatické inteligence rozvíjíme i celkovou úroveň naší somatické inteligence – naše „BQ“.

Cílený trénink každé jednotlivé schopnosti somatické inteligence tedy vede až k dosažení příslušné emoce tvořící pocit hlubokého zdraví.

Shrnutí

Budete-li sledovat aktuální vývoj poznatků v oblasti fyzického zdraví, potvrdí se vám to, co jste určitě vždy intuitivně „tušili“ – že kvalita našeho fyzického zdraví (naše fyzické wellness) je silně závislá na poznání našich vlastních individualit.

Z toho nevyhnutelně plyne jedna věc – péči o naše fyzické zdraví nemůžeme jednoduše „outsourcovat“ na někoho jiného. Nikdo jiný totiž nikdy nebude větším expertem na naše fyzické tělo než my samy. Dosažení a udržení fyzického zdraví je totiž závislé na množství schopností, které jsou tak personalizované (svázané s naším tělem), že si je nemůže osvojit nikdo jiný než my samy.

Abychom se skutečně stali experty na naše fyzické tělo, musíme si tyto subjektivní schopnosti postupně osvojit a dál je rozvíjet. Musíme tedy rozvíjet naši somatickou inteligenci neboli body intelligence.

Celkovým zvýšením úrovně naší somatické inteligence se komplexně zvýší kvalita našich (subjektivních) emocí ohledně zdraví. Budeme se cítit hluboce fyzicky zdraví. To se nevyhnutelně projeví i ve všech měřitelných (objektivních) ukazatelích fyzického zdraví.

Tip na závěr:

Chcete-li vyzkoušet trénink své body intelligence hned teď, zkuste si jednoduchou techniku „zastav se a sleduj“. Jak na to? Párkrát za den se prostě na chvíli úplně stopněte. Dělejte to tak, jako byste na vteřinu zamrzli. Přestaňte se vším, co právě děláte. Mělo by to být zcela spontánní. Tedy neměli byste se na tu „chvíli zamrznutí“ předem připravovat (např. tak, že odejdete do jiné místnosti nebo změníte aktuální polohu sezení). Nebojte se, nikdo si toho v práci nevšimne, je to jenom chvilka… tedy alespoň pokud se nerozhodnete zamrznout během porady. 🙂 Pak soustřeďte sto procent své pozornosti na vaše tělo. Prozkoumejte všechny své aktuální vjemy ohledně svého těla (kde cítíte teplo, kde chlad, kde pohyb, kde bolest, strnulost, napětí, kde cítíte svalovou únavu po včerejším tréninku, kde naopak uvolnění atp.). Tato technika velice rychle posilní vaši schopnost propojit se se svým tělem a naslouchat mu. Této technice se ještě budeme detailněji věnovat v seriálu Revitalizace.

Ještě něco navíc: Zdroje inspirace pro naše články o Body Intelligence a Pocitu hlubokého zdraví

Tento článek prezentuje naši vizi, náš pohled na rozvoj zdraví prostřednictvím rozvoje body intelligence. Koncept body intelligence jsme ale nevynalezli… body intelligence je poměrně otevřený koncept (a asi i poměrně mladý koncept – alespoň co se jeho názvu týče). Můžete si jej samozřejmě přizpůsobit svým potřebám. Může být pro vás ještě širší. A nemusí souviset se čtyřmi emocemi námi popsanými jako emoce tvořící pocit hlubokého zdraví. Jde o náš úhel pohledu… naši strategii zdraví.

Chcete-li poznat koncept body-intelligence podrobněji, doporučuji začít tímto článkem:

Body intelligence: A Guide to Self-Attunement, Jim Gavin (2010), dostupným na: www.ideafit.com

V tomto článku profesor Jim Gavin popisuje velice srozumitelně, co je body intelligence a jak souvisí s fyzickým zdravím. Profesor Gavin dokonce popisuje i tři různé stupně body intelligence, tedy stupně „BQ“. Lidé s různou výší BQ se vyznačují různým stupněm sebe-uvědomění, poznatků a mírou angažovanosti ke svému fyzickému zdraví.

[1] What is health literacy? The Office of Disease Prevention and Health Promotion of U.S. Department of Health and Human Services, dostupné na: http://health.gov

[2] Gardner, H. (1999). Intelligence reframed. New York: Basic Books

[3] Gardner, H. (1999). Intelligence reframed. New York: Basic Books, str. 42

[4] Množství praktických technik a cvičení pro zvyšování emoční inteligence můžete nalézt v knize Search Inside Yourself. Předlohou pro napsání této knihy byl výjimečný interní vzdělávací program Google-u „Search Inside Yourself“ (teď název knihy dává skvělý smysl, viď?:)). Tento program byl zaměřen na rozvoj emoční inteligence zaměstnanců Google-u prostřednictvím kontemplativních cvičení. Spoluautorem konceptu tohoto programu a rovněž autorem knihy je vývojář Google-u a nadšený propagátor meditace – Cheng-Meng Tan.

/
Přečteno 1 770 x

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *